Privacystatement

In dit privacystatement laat Eerstmediation.nl zien hoe zij omgaat met de persoonsgegevens en privacy van haar cliënten. Deze transparantie is een van de eisen van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming. Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor?

  • Naam, adres, geboortedatum -> voor de vaststelling van de identiteit van de cliënten en het voeren van procedures;
  • Email en telefoonnummer -> om contact te kunnen onderhouden met de cliënten;
  • BSN -> in geval een procedure bij de rechtbank of voor het aanvragen van een toevoeging;
  • Burgerlijke staat -> voor de vaststelling van de juridische positie van cliënten;
  • Nationaliteit -> voor de vaststelling van het toepasselijke recht.

Eerstmediation.nl maakt geen kopie van paspoorten. Wel wordt inzage in paspoort, ID of rijbewijs gevraagd ter identificatie van cliënten.

Is het verwerken van deze persoonsgegevens rechtmatig?

Het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens vindt plaats omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Vaak ligt er een wettelijke plicht aan ten grondslag. Bovendien geven cliënten door het verstrekken van de opdracht toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de  algemene voorwaarden  van Eerstmediation.nl welke van toepassing zijn verklaard op elke opdracht.

Hoe en hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden bewaard in een fysiek en een digitaal dossier gedurende tenminste 7 jaar en maximaal 10 jaar. Eerstmediation.nl voldoet hiermee aan een wettelijke plicht. De fysieke dossiers bevinden zich in een afgesloten ruimte. Voor de digitale dossiers maakt Eerstmediation.nl gebruik van cloudservices van een gerenomeerd bedrijf met een hoog beveiligingsniveau.

Wat zijn de rechten van de degene wiens gegeven worden verwerkt?

Cliënten hebben recht van inzage, rectificatie en wissing van de verwerkte persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kan te allen tijde worden gedaan. Hieraan zal door Eerstmediation.nl binnen 4 weken kosteloos aan worden voldaan, tenzij wettelijke bepalingen van bewaarplicht dit verhinderen. Wanneer cliënten het idee hebben dat er op onjuiste wijze wordt omgegaan met hun persoonsgegevens kunnen zij hierover een klacht indienen bij Eerstmediation.nl. Zij kunnen ook een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie (Autoriteit Persoonsgegevens) of een gerechtelijke procedure starten bij de rechtbank.

Wat gebeurt erbij een data-lek?

Er is sprake van een data-lek als persoonsgegevens onbedoeld verloren zijn gegaan, zijn gewijzigd of toegankelijk zijn gemaakt voor derden. Een voorbeeld hiervan is als een computersysteem gehackt is. Eerstmediation.nl is verplicht eventuele data-lekken te documenteren en hiervan binnen 72 uur melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Rianne Hillenaar-Cöp van Eerstmediation.nl

Cuijk, laatstelijk gewijzigd op 15 april 2018