Algemene voorwaarden

1. Eerstmediation.nl is een eenmanszaak die gedreven wordt voor rekening en risico van Rianne Hillenaar-Cöp. Eerstmediation.nl is een Mediation- en Advocatenkantoor gevestigd in de gemeente Land van Cuijk (Kamer van Koophandel 64700976). Eerstmediation.nl kan geen derdengelden ontvangen.

De opdracht

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Eerstmediation.nl, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde opdracht. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.

3. Eerstmediation.nl heeft het recht om de opdracht te beëindigen in geval van: a) niet betaling van facturen; b) verzuim van opdrachtgever om informatie te verstrekken en/of het verstrekken van onjuiste informatie en/of onvolledige informatie; c) het ontbreken van het benodigde vertrouwen tussen opdrachtgever en Eerstmediation.nl; d) een belangenconflict met een andere cliënt van Eerstmediation.nl.

4. Bij uitval en arbeidsongeschiktheid van mr M.A.T. Hillenaar-Cöp zal mr I.M.H. Bloemen (advocaat-mediator ten kantore van Wools Bloemen Van Schaik Advocaten te Nijmegen) als waarnemer optreden.

5. Niet alleen Eerstmediation.nl, maar al degenen die voor Eerstmediation.nl werkzaam zijn of waren alsmede in het kader van de opdracht door Eerstmediation.nl ingeschakelde derden kunnen op deze Algemene Voorwaarden, een beroep doen.

Persoonsgegevens

6. Opdrachtgever verleent toestemming voor het verwerken en bewerken van zijn persoonsgegevens. De verwerking geschiedt in het kader van de uitvoering van de opdracht, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, relatiebeheer en marketing. De wijze waarop Eerstmediation.nl omgaat met persoongegevens is vastgelegd in het privacystatement dat via de website te raadplegen is.

Kosten

7. Voor de uitvoering van de door Eerstmediation.nl voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden wordt een honorarium en omzetbelasting, in rekening gebracht. Kosten van (in overleg) ingeschakelde deskundigen, griffierechten en andere verschotten worden aan opdrachtgever doorbelast. Eerstmediation.nl is steeds gerechtigd bij de aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen.

8. Eerstmediation.nl zal maandelijks een factuur zenden. De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst. Eerstmediation.nl is gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen over het bedrag dat niet binnen die termijn is betaald.

Klachten

9. Bij klachten over de dienstverlening of handelwijze van bij Eerstmediation.nl werkzame personen kan opdrachtgever gebruik maken van de Kantoorklachtenregeling Advocatuur en/of de Klachtenregeling van de MfN. Beide regelingen zijn via de website van Eerstmediation.nl te raadplegen.

Aansprakelijkheid

10. Eerstmediation.nl is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Eerstmediation.nl is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Eerstmediation.nl wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico zoals opgenomen in deze verzekeringspolis. Indien en voor zover om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering, is de aansprakelijkheid van Eerstmediation.nl beperkt tot het door Eerstmediation.nl in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 10.000,- EURO.

11. Alle vorderingsrechten jegens Eerstmediation.nl verband houdende met de door Eerstmediation.nl verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

12. Indien communicatie tussen opdrachtgever en Eerstmediation.nl plaatsvindt door elektronische middelen dan is Eerstmediation.nl jegens opdrachtgever noch derden aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet ontvangen berichten, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Slotbepalingen

13. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend wordt verklaard, dan zal de onverbindende bepaling op zodanige wijze worden uitgelegd dat zij rechtsgeldig is en overeenkomt met haar strekking.

14. Op de rechtsverhouding tussen Eerstmediation.nl en opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Nu Eerstmediation.nl gevestigd is in de gemeente Land van Cuijk zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Land van Cuijk, 1 januari 2022