Mediation speelt belangrijke rol in arbeidsrechtspraak

2016-06-14 by  Rianne Hillenaar

mediation

In april 2016 waren er weer twee uitspraken waarin mediation een beslissende rol heeft gespeeld. Het wel of niet starten van een mediationtraject kan van doorslaggevende betekenis zijn. Ik zet de kernoverwegingen voor u op een rij.

Werkhervatting zonder mediation niet realistisch

Gerechtshof Den Bosch 5 april 2016 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:1311)

In deze procedure ging het om de vraag of het loon doorbetaald moest worden over een periode dat de werknemer niet gewerkt had.

Rechtsoverweging 3.12 ‘Het hof is voorshands van oordeel dat onder de hiervoor beschreven omstandigheden van [geïntimeerde] verlangd mocht worden dat zij op haar kosten een onafhankelijke mediator had ingeschakeld. Het was niet realistisch om te verwachten dat [appellant] zich weer kon melden op het werk zonder daaraan voorafgaande mediation.’ Het Hof was van oordeel dat het loon aan de werknemer doorbetaald moet worden.

Door inzet mediation geen verwijtbaarheid

Rechtbank Den Haag 20 april 2016 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:4333)

In deze procedure vroeg de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer voerde verweer. Hij wilde blijven of een billijke vergoeding omdat de werkgever verwijtbaar zou hebben gehandeld.

Rechtsoverweging 5.5 ‘Naar het oordeel van de kantonrechter heeft LabWest zich voldoende ingespannen om tot herstel van de verstoorde arbeidsverhouding te komen. Diverse gesprekken, met inzet van HRM en advocaten, en maar liefst twee mediationtrajecten hebben het onderling vertrouwen over en weer niet hersteld.’…

Rechtsoverweging 5.8 ‘De kantonrechter ziet geen aanleiding om aan [verweerder] een billijke vergoeding toe te kennen, zoals zij heeft verzocht, omdat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van LabWest.’

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder billijke vergoeding (maar met de wettelijke transitievergoeding).

Lees ook mijn blog ‘Mediation in Arbeidszaken is altijd winst‘.